Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definitionen
Artikel   2 – Identität des Unternehmers
Artikel   3 – Anwendbarkeit
Artikel   4 – Das Angebot
Artikel   5 – Die Vereinbarung
Artikel   6 – Widerrufsrecht
Artikel   7 – Einhaltung der vereinbarten zusätzlichen Garantie
Artikel   8 – Der Preis
Artikel   9 – Lieferung und Ausführung
Artikel 10 – Höhere Gewalt
Artikel 11 – Datenverarbeitung
Artikel 12 – Zahlung
Artikel 13 – Anwendbares Recht und Streitigkeiten
Artikel 14 – Beschwerdeverfahren
Artikel 15 – Inkrafttreten und Ort der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Garden Delight
Tinbergenstraat 26
7102JL Winterswijk

Telefoonnummer: 06-15204701
E-mail: info@gardendelight.nl

KvK-nummer: 82032181
BTW-identificatienummer:NL862312188B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten ,wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

Indien een van de bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is, vernietigbaar is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Een aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

De ondernemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dn wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De prijs inclusief belastingen;
 • De eventuele kosten van verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
 • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering producten:

De Consument heeft de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 10 dagen. Bij aankoop van de producten gaat de bedenktijd in op de dag na de ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen derde (niet de vervoerder).

Als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, dan gaat de bedenktijd in op de dag van ontvangst van de laatste zending of onderdeel.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren conform de door de ondernemer versterkte instructies.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2 van dit artikel.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product door de ondernemer is terug ontvangen en is voldaan aan de eisen uit lid 3 van dit artikel.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, diens toeleverancier ,fabrikant of importeur versterkte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier ,importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 8 – De Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Overmacht

De overeenkomst kan geschorst worden indien er sprake is van overmacht.

Indien de ondernemer omwille van een gebeuren of situatie ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijs niet voorzien kunnen worden, en die het hem onmogelijk maakt zijn verplichtingen onder de overeenkomst verder te vervullen, zal hij consument hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

In dat geval zal de overeenkomst zijn geschorst wegens overmacht.

Indien deze periode langer duurt dan 10 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, en wel uitsluitend voor deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 11 – Gegevensverwerking

De ondernemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de klantrelatie en voldoet daartoe aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12 – Betaling

 De Ondernemer biedt de volgende manieren voor betaling aan;

 • Ideal
 • Creditcard

Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de consument het verschuldigde bedrag gelijk aan de ondernemer over te maken, op de wijze die de ondernemer aan de consument heeft gecommuniceerd.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden .Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van een geschil kennis te nemen, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens koopverdrag is niet van toepassing op de overeenkomst.

Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Aanvullingen en afwijkingen op de overeenkomst mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door de ondernemer aan de consument gecommuniceerd, met een indicatie wanneer het antwoord kan worden verwacht.

De ondernemer beschikt over voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Artikel 15 – Inwerkingtreding en vindplaats Algemene Voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden treden in werking op acht maart tweeduizend eenentwintig.
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.